Administratorem Twoich danych jest Aloes Center z siedzibą w: 62-020 Swarzędz, ul. Graniczna 63/38, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7811346670 oraz REGON 630635819. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@aloes.center

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

– prowadzenia procesów reklamacyjnych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych).

Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@aloes.center

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Aloes Center w ramach zawieranych z Tobą umów.

Śledź nas na Facebooku